HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM 2015 r.
dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część ustna egzaminu maturalnego
od 4 do 29 maja języki obce nowożytne,

język łemkowski, język kaszubski

egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych
od 11 do 23 maja język polski,

języki mniejszości narodowych

Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 poniedziałek język polski – pp* wiedza o tańcu – pp

wiedza o tańcu – pr*

5 wtorek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp

język łaciński i kultura antyczna – pr

6 środa język angielski – pp język angielski – pr

język angielski – dj*

7 czwartek język polski– pr biologia – pp

biologia – pr

8 piątek matematyka – pr wiedza o społeczeństwie – pp

wiedza o społeczeństwie – pr

9, 10 – sobota, niedziela
11 poniedziałek fizyka i astronomia – pp

fizyka i astronomia / fizyka – pr

filozofia – pp

filozofia – pr

12 wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

13 środa geografia – pp

geografia – pr

historia muzyki – pp
historia muzyki – pr
14 czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
15 piątek chemia – pp

chemia – pr

historia sztuki – pp

historia sztuki – pr

16, 17 – sobota, niedziela
18 poniedziałek język francuski – pp język francuski – pr

język francuski – dj

19 wtorek informatyka – pp

informatyka – pr

historia – pp

historia – pr

20 środa język hiszpański – pp język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

21 czwartek język włoski – pp język włoski – pr

język włoski – dj

22 piątek języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp

język kaszubski – pr

język łemkowski – pp

język łemkowski – pr

języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*
dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

Część ustna egzaminu maturalnego
od 1 do 17 czerwca języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych
od 8 do 13 czerwca język polski,

języki mniejszości narodowych

Część pisemna egzaminu maturalnego
Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
1 poniedziałek język polski – pp** język polski – pr**
2 wtorek matematyka – pp matematyka – pr
3 środa język angielski – pp język angielski – pr

język angielski – dj**

4 – czwartek
5 piątek wiedza o społeczeństwie – pp, pr fizyka i astronomia – pp, pr / fizyka – pr

język łaciński i kultura antyczna – pp, pr

wiedza o tańcu – pp, pr

6, 7 – sobota, niedziela
8 poniedziałek biologia – pp, pr filozofia – pp, pr

historia muzyki – pp, pr

historia sztuki – pp, pr

9 wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

10 środa chemia – pp, pr geografia – pp, pr

przedmioty zdawane w języku obcym***

11 czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

12 piątek informatyka – pp, pr historia – pp, pr
13, 14 – sobota, niedziela
15 poniedziałek język francuski pp język francuski – pr

język francuski – dj

16 wtorek języki mniejszości narodowych – pp

język kaszubski – pp, pr

język łemkowski – pp, pr

język hiszpański – pp

języki mniejszości narodowych – pr

język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

17 środa język włoski – pp język włoski – pr

język włoski – dj

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2015 r.
** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 30 czerwca 2015 r. (data wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu: 30 czerwca 2015 r.).

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*
dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

1. Część pisemna – 25 sierpnia 2015 r. (wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 24–28 sierpnia 2015 r.

* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 7 sierpnia 2015 r.

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 11 września 2015 r. (data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 11 września 2015 r.).

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ*
(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2015 r. obowiązującej (1) wszystkich absolwentów technikum oraz (2) absolwentów liceum sprzed roku 2015, którzy ponownie przystępują do egzaminu maturalnego, aby go zdać [jeżeli od momentu, w którym przystąpili do egzaminu po raz pierwszy, minęło nie więcej niż 5 lat] lub podwyższyć wynik ze zdawanego wcześniej przedmiotu oraz tych, którzy nie przystąpili do egzaminu.)

Przedmioty Arkusze Czas trwania (min)
język polski

matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy 170
poziom rozszerzony 180
języki obce nowożytne poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony** część I 120
część II 70
poziom dwujęzyczny 180
informatyka poziom podstawowy** część I 75
część II 120
poziom rozszerzony** część I 90
część II 150
filozofia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język łaciński i kultura antyczna

wiedza o społeczeństwie

wiedza o tańcu

język kaszubski

poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 180
biologia

chemia

fizyka i astronomia

geografia

poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 150
przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka 80

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.
** Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.
*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ*
(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. – dla absolwentów liceów ogólnokształcących z 2015 r.)

Przedmioty Arkusze Czas trwania (min)
język polski

matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy 170
poziom rozszerzony 180
języki obce nowożytne poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 150
poziom dwujęzyczny 180
biologia

chemia

filozofia

fizyka

geografia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język kaszubski

język łaciński i kultura antyczna

język łemkowski

wiedza o społeczeństwie

poziom rozszerzony 180
informatyka poziom rozszerzony** część I 60
część II 150
przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)**** 80

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.
** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.
**** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
**** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony.