Skład Rady Rodziców:

przewodniczący: pani Beata Sobala

zastępca: pani Lidia Szymańska

skarbnik: pani Małgorzata Struzik

sekretarz: pani Elwira Gajewska

==================================================

Uchwała Rady Rodziców

1. Ustala się roczną wpłatę ucznia na Fundusz Rady Rodziców w wysokości  nie mniejszej niż 50zł od ucznia (w przypadku gdy do szkoły uczęszcza rodzeństwo – 50zł od rodziny).

2. Wpłata powinna być dokonywana do dnia 31 października każdego roku.

3. Z wpłaconej kwoty 10zł zostanie przekazane na potrzeby klasy, reszta, tj. 40zł na Fundusz Rady Rodziców szkoły.

4. Na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, rodzice będą proszeni o złożenie pisemnej deklaracji wpłat.

5. Wpłaty pieniężne na Fundusz Rady Rodziców można dokonywać na konto:

50 8179 0009 0000 1384 2000 0010

lub w sekretariacie szkoły za potwierdzeniem wpłaty.

=========================================================================

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW – DRUKI DO POBRANIA !

ERGO HESTIA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Druk zgłaszania szkody Tabela uszczerbków na zdrowiu